آخرین شماره


شماره 1 سال 1
تابستان 1393
دانلود فایل

1 - شادکامی و ویژگی‌های جمعیّت شناختی مؤثر بر آن در ایثارگران ( DOI : 0)
( اعظم نوفرستی )
2 - اعتباریابی و رواسازی نسخه فارسی مقیاس همدلی (E_Q) ( DOI : 0)
( نیما گنجی - فاطمه معین الغربائی - عبدالحسین صادقی مرشت - بهار صادقی - سید کاظم رسول زاده طباطبایی )
3 - اثربخشی مهارت های تاب آوری در رشد تاب آوری، کیفیت زندگی و کاهش تعارضات زوجین ( DOI : 0)
( محمد حاتمی - فروغ رمضانی )
4 - تأثیر ادراک از سبک والدگری بر میزان سرسختی دانش آموزان پسر ( DOI : 0)
( علی پژوهنده - فاطمه معین الغربایی - مهدی فدایی - خدیجه دروگر )
5 - مدل یابی ﻋﻠّﻰ میان مبادله رهبر– عضو، حمايت سازماني ادراك شده و عاطفه نسبت به شغل با مؤلفه هاي نهگانه سلامت سازماني و بهزیستی روان شناختی کارکنان بیمه خدمات درمانی ( DOI : 0)
( ریحانه دژبان - آذین تقی پور )
6 - هوش هیجانی و هیجان خواهی در دختران فراری و غیرفراری ( DOI : 0)
( بهمن شفیعی - حمزه فرهادی نیا )
7 - بررسي تاثير بازي درماني در پيشرفت آموزشي معلولين ذهني آموزش پذير ( DOI : 0)
( مسعود صیادی - نیما گنجی - مریم فرشادان )