آخرین شماره


شماره 2 سال 1
پاییز 1393
دانلود فایل

1 - بهبود کيفيت زندگي و سازگاري زوجين نابارور با درمان يکپارچه¬نگر معنوي - مذهبي ( DOI : 0)
( قاسمعای خشنود - مسعود غلامعلی لواسانی - امید حمیدی - علی خشنود )
2 - تأثیر کیفیت رابطه ولی- فرزندی بر سازگاری روانشناختی در دختران نوجوان ( DOI : 0)
( فرشته سادات درت التاج تهرانی - سیمین حسینیان - مهرزاد فراهتی )
3 - تأثیر آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان دانش آموزان با والد مستبد ( DOI : 0)
( سعیده ایمانی - احمد برجعلی - فرامرز سهرابی )
4 - قدردانی در افراد دارای تجربه ی نزديک به مرگ ( DOI : 0)
( علی تقی قاسمیان نژاد جهرمی - محمد باقر کجباف - احمد برجعلی )
5 - تاب آوری و سبک های مقابله با تنیدگی در دانشجویان ورزشکار ( DOI : 0)
( داوود کشاورز - هادی مولایی یساولی )
6 - تأثیر آموزش مهارت حل مسئله بر تعارضات والد – فرزند، سازگاری و رضایت از زندگی ( DOI : 0)
( سودابه بساک نژاد - سیمین حسینیان - مهناز مهرابی زاده هنرمند - نیما گنجی )