آخرین شماره


شماره 3 سال 1
زمستان 1393
دانلود فایل

1 - اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی زندانیان مواد مخدر ( DOI : 0)
( سید موسی طباطبایی - هادی صفری - گوهر آلبویه - الهه مجد آرا - مجتبی رجب پور )
2 - حافظه و توصیف صفات مثبت مربوط به خود: شاخصی مؤثر در ذهن آگاهی ( DOI : 0)
( وحید نجاتی - سامان کمری )
3 - روابط عاطفی، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی در دختران نوجوان ( DOI : 0)
( نغمه تقوی - پرویز آزادفلاح - فرشته موتابی - ابراهیم طلایی )
4 - رابطه سرمایه های روانشناختی و خلاقیت کارکنان با توانمندسازی روانشناختی و انگیزش درونی ( DOI : 0)
( نوشین مشایخی - زهرا خادم دزفولی )
5 - تأثیر سبک دلبستگی بر کیفیت ارتباط پیش از ازدواج ( DOI : 0)
( رباب حامدی - زهره خسروی - مهرانگیز پیوسته گر - زهرا درویزه - روشنک خدابخشی - غلامرضا صرامی )
6 - اثربخشی مهارت‌های زندگی بر شادکامی و خودکارآمدی دانش‌آموزان ( DOI : 0)
( زهرا درویزه - امید مساح - محمدرضا کرمی )