آخرین شماره


شماره 5 سال 2
تابستان 1395
دانلود فایل

1 - بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی و خودکارآمدی عمومی با میزان شدّت وابستگی به نیکوتین در دانشجویان وابسته به نیکوتین و دانشجویان عادی ( DOI : 0)
( بهزاد ریگی کوته - محمد ابراهیم زاده موسوی - فرهاد کهرزایی - موسی چاکری حکمی - امیر اکبری اصفهانی )
2 - اثربخشي آموزش بهترین خود ممکن (BPS) بر افزايش خوش‌بینی و کاهش فشار خون ( DOI : 0)
( حامد نوری - محمد حاتمی - عباسعلی الهیاری )
3 - بررسی رابطه شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول ( DOI : 0)
( کبری کاظمیان مقدم )
4 - شناسایی عوامل مؤثر بر نشاط سازماني مدارس شهرستان پلدشت از ديدگاه مديران و معلمان ابتدائي ( DOI : 0)
( باقر سرداری - حیدرعلی زارعی )
5 - فرا تحلیلی بر پژوهش های انجام شده در زمینه اثربخشی مداخلات درمانی در کاهش اضطراب امتحان ( DOI : 0)
( مریم محمدتقی نسب )
6 - ارتباط هوش هیجانی و عواطف مثبت و منفی با رضایتمندی زناشویی در معلمان شهرستان تکاب ( DOI : 0)
( محمد آزاد عبدالله پور - وحید سلامی )
7 - نقش الگوهای ارتباطی و خودتنظیمی هیجانی زوجین در پیش‌بینی تاب‌آوری ( DOI : 0)
( محمد جواد اصغری ابراهیم آباد - محمد غلام زاده )
8 - اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش اضطراب امتحان، بهبود خود پنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ( DOI : 0)
( مریم عظیمی - محمد حاتمی )
9 - بررسی نقش حمایت اجتماعی ادراک‌شده و نیازهای هرمی مزلو در پیش‌بینی رضایت از زندگی دانشجویان ( DOI : 0)
( محمد جواد اصغری ابراهیم آباد - مهدی قائم پناه )