جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139609261281219696 تأثیر سبک دلبستگی بر کیفیت ارتباط پیش از ازدواج
زهره خسروی
مهرانگیز پیوسته گر
زهرا درویزه
روشنک خدابخشی
غلامرضا صرامی
رباب حامدی
2 1397041015643113059 رابطه بین سبک های دلبستگی و مکانیسم های دفاعی
محمدعلی بشارت
فاطمه دهقانی آرانی
فرزانه رنجبرشیرازی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)